Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

TRILEK a.s., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 17, PSČ 739 61, IČ 26874571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2966, provozovatel e-shopu www.lekarna-oaza.cz (dále jen „www.lekarna-oaza.cz“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (prodej a dodání zboží a léčivých přípravků nebo rezervace léků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob jednajících za právnické osoby, případně zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem této informace je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.

Správce:

TRILEK a.s.

Adresa:

Třinec, Staré Město, 1. máje 17, PSČ 739 61

Telefonní číslo:

+420 558 330 219

E-mailová adresa:

info@trilek.cz

Adresa internetových stránek:

www.lekarna-oaza.cz

Při uplatnění práv, popřípadě pokud subjekt údajů bude chtít některé informace vysvětlit, tak může e-shop www.lekarna-oaza.cz kontaktovat prostřednictvím výše uvedených údajů.

2. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete e-shop www.lekarna-oaza.cz povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (respektive poskytnout příslušnou službu).

2.1 Pojem zpracování osobních údajů

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2.2 Kategorie osobních údajů

E-shop www.lekarna-oaza.cz zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a obdobné údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, adresu dodání, fakturační adresu, e-mail, telefon).

2.3 Právní základ pro zpracování

Aby e-shop www.lekarna-oaza.cz mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

 • účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro
  • splnění smlouvy či jiného právního jednání,
  • splnění právní povinnosti TRILEK a.s. (provozovatele e-shopu www.lekarna-oaza.cz)
  • účely oprávněných zájmů TRILEK a.s. (provozovatele e-shopu www.lekarna-oaza.cz).

2.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;
 • zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti www.lekarna-oaza.cz;
 • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů www.lekarna-oaza.cz.

2.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti TRILEK a.s. v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností TRILEK a.s., je zejména prováděno pro tyto účely:

 • identifikace subjektu údajů;
 • uzavření smlouvy (prostřednictvím e-shopu www.lekarna-oaza.cz );
 • realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb přes e-shop www.lekarna-oaza.cz)
 • předávání osobních údajů třetím osobám, které TRILEK a.s. (provozovatel e-shop www.lekarna-oaza.cz) využívá k plnění smluvních povinností, například: držitelům poštovní licence (zejména Česká pošta a Slovenská pošta), kteří zajišťují přepravu a doručení zboží, kurýrním, přepravním a výdejním službám, které zajišťují přepravu, doručení a osobní odběr zboží, pokud si subjekt údajů takovou službu objedná; nebo osobám, prostřednictvím kterých www.lekarna-oaza.cz poskytuje své služby (například servisní služby), popřípadě které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb www.lekarna-oaza.cz.

2.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností TRILEK a.s. (provozovatel e-shopu www.lekarna-oaza.cz), je zejména prováděno pro tyto účely:

 • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • plnění povinností podle zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty a zákona o léčivech v platném znění.

2.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce TRILEK a.s. (provozovatel e-shopu www.lekarna-oaza.cz). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti www.lekarna-oaza.cz, je zejména prováděno pro tyto účely:

 • prokázání, že www.lekarna-oaza.cz při poskytování svých služeb jednal v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;
 • provádění marketingových činností (newsletter, obchodní či informační sdělení) ohledně služeb a produktů na e-shopu www.lekarna-oaza.cz nebo v provozovně lékárny na adrese Třinec, 1. máje 17;
 • vnitřní potřeby www.lekarna-oaza.cz týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které www.lekarna-oaza.cz pro tyto účely využívá.

3. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):

 1. osobám v rámci plnění povinností stanovených TRILEK a.s. (provozovateli e-shopu www.lekarna-oaza.cz) právními předpisy, například
  • soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, Státní ústav pro kontrolu léčiv;
  • Úřad pro ochranu osobních údajů či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
  • Finanční analytický úřad dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 2. osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů TRILEK a.s. (provozovatele e-shopu www.lekarna-oaza.cz), například
  • soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků TRILEK a.s.;
  • osoby, které TRILEK a.s. pověřil vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání;
 3. k Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů;
 4. Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.
 5. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
  • Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli;
  • Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí. 
 6. osobám, které TRILEK a.s. (provozovatel e-shopu www.lekarna-oaza.cz) pověřil k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, například:
  1. SEZNAM.CZ - Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.
  2. HEUREKA.CZ - Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, neodmítnete jeho zaslání. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
  • dodavatelé služeb, jež jsou ve smluvním vztahu s TRILEK a.s. (poštovní, přepravní a dodavatelské služby);
  • osoby, prostřednictvím kterých www.lekarna-oaza.cz poskytuje své služby (například servisní služby), popřípadě které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb www.lekarna-oaza.cz, například:

5. Doba uložení osobních údajů

TRILEK a.s. (provozovatel e-shopu www.lekarna-oaza.cz) uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu (lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku).

6. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od www.lekarna-oaza.cz požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje www.lekarna-oaza.cz zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti TRILEK a.s. (provozovateli e-shopu www.lekarna-oaza.cz) stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).